АМЛ инфо

Мерки и дејствија кои ги преземат субјектите

  • изготвување на проценка на ризикот од ППФТ и нејзино редовно ажурирање
  • воведување и примена на програми за ефикасно намалување и управување со идентификуваниoт ризик од ППФТ
  • именување на овластено лице и негов заменик и/или формирање на оддел за спречување на ППФТ
  • анализа на клиентите
  • известување и доставување на податоци, информации и документација до Управата за финансиско разузнавање
  • чување, заштита и водење евиденција на податоци
  • спроведување на внатрешна контрола
  • други мерки кои произлегуваат од одредбите на овој закон