AML сервис

Online платформа за менаџирање на вашите клиенти преку верификација, анализи и проценка на ризик согласно „Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам“

Скрининг извештај А

Проверете ги вашите клиенти на „Консолидирани листи на САД, ЕУ и ОН“ и „Носител на јавна функција (PEP статус)“

Скрининг извештај Б

World PEP, Sanction, Law Enforcement, Financial Regulator, Disqualified Director, Insolvent, Adverse Media

Извештај за проценка на ризик

Проценка на ризик според индикатори и фактор параметри за ризик од „Клиент“, „Географско подрачје“, „Продукт“ и „Канал на дистрибуција“

policy

СКРИНИНГ НА САНКЦИОНИ ЛИСТИ

how_to_reg

ВЕРИФИКАЦИЈА НА ИДЕНТИТЕТОТ НА КЛИЕНТОТ

assignment

АМЛ ИЗВЕШТАИ

network_check

АМЛ ПРОЦЕНКА НА РИЗИК

portrait

АНАЛИЗА НА КЛИЕНТСКО ДОСИЕ

new_releases

ИНДИКАТОРИ И ФАКТОРИ ЗА РИЗИК

Metricity е корисна софтверска алатка која ја олеснува проценката на ризикот од перење пари за секој поединечен клиент - физичко лице преку проверки на три санкциони листи и преку проверка дали клиентот е носител на јавна функција во нашата држава.

КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ АД Скопје - Друштво за управување со инвестициски фондови

Многу корисна платформа. Значително ја олеснува организацијата на процесот на проверка на клиенти и проценка на ризик, а самата проверка ја автоматизира и елиминира човечки грешки.Со користењето на Metricity сме сигурни дека во целост сме ги исполниле законските барања околу анализата на клиентите и проценката на ризикот.

Татјана Вељковиќ, СЕАФ Македонија