AML сервис

Metricity е online платформа за менаџирање на вашите клиенти преку верификација, анализи и проценка на ризик согласно „Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам“

Основен скрининг извештај

Пребарувања во Консолидирани листи на САД, ЕУ и ОН; Носител на јавна функција во МК (ПЕП статус)

Acuris скрининг извештај

Санкциони листи во САД, Азија-Пацифик, Европа, Среден Исток и Африка; ПЕП - Светско ниво и МК; Неликвидност; Несакани информации во медиуми; Пребарување во ФАТФ

Acuris скрининг извештај со проценка на ризик

Санкциони листи во САД, Азија-Пацифик, Европа, Среден Исток и Африка; ПЕП - Светско ниво и МК; Неликвидност; Несакани информации во медиуми; Пребарување во ФАТФ; Проценка на ризик од: клиент, географско подрачје, продукт, канал на дистрибуција

policy

СКРИНИНГ НА САНКЦИОНИ ЛИСТИ

how_to_reg

ВЕРИФИКАЦИЈА НА ИДЕНТИТЕТОТ НА КЛИЕНТОТ

assignment

АМЛ ИЗВЕШТАИ

network_check

АМЛ ПРОЦЕНКА НА РИЗИК

portrait

АНАЛИЗА НА КЛИЕНТСКО ДОСИЕ

new_releases

ИНДИКАТОРИ И ФАКТОРИ ЗА РИЗИК

Metricity е корисна софтверска алатка која ја олеснува проценката на ризикот од перење пари за секој поединечен клиент - физичко лице преку проверки на три санкциони листи и преку проверка дали клиентот е носител на јавна функција во нашата држава.

КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ АД Скопје - Друштво за управување со инвестициски фондови

Многу корисна платформа. Значително ја олеснува организацијата на процесот на проверка на клиенти и проценка на ризик, а самата проверка ја автоматизира и елиминира човечки грешки.Со користењето на Metricity сме сигурни дека во целост сме ги исполниле законските барања околу анализата на клиентите и проценката на ризикот.

Татјана Вељковиќ, СЕАФ Македонија